Algemene Voorwaarden

Rob-Ontwerpt.nl - 01 November 2016

Voorafgaand

In deze Algemene Voorwaarden, betekent:

Opdrachtnemer:
Freelance vormgever Rob van Houtum, hierna aangeduid met: “Rob-Ontwerpt”.

Cliënt:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Rob-Ontwerpt een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Rob-Ontwerpt een offerte uitbrengt.

 

Artikel 1 - Offertes, overeenkomst en bevestiging

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten tussen de cliënt en Rob-Ontwerpt, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer de oorspronkelijke inhoud van de cliënt verandert kan de prijsopgave gewijzigd worden. Rob-Ontwerpt is niet gebonden aan de voor de opdracht gegeven prijs wanneer blijkt dat de cliënt meer werkzaamheden verlangt dan is afgesproken. Er is geen verplichting tot levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Kosten van derden worden direct doorberekend; dit geldt ook voor prijswijzigingen bij derden.

1.3 Opdrachten dienen door de cliënt schriftelijk bevestigd te worden. Indien de cliënt dit nalaat, maar er desondanks mondeling of schriftelijk mee instemt dat Rob-Ontwerpt een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

1.4 Wanneer de cliënt een zelfde opdracht aan meerdere ontwerpers of ontwerpbureaus uitbesteedt, dient de cliënt Rob-Ontwerpt hiervan op de hoogte te brengen en te vermelden om welke ontwerpers / ontwerp-bureaus het gaat.

Artikel 2 - De uitvoering van de overeenkomst

2.1 De cliënt verplicht zich tot een tijdige levering van benodigde volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. Levering onvolledige/ondeugdelijke en/of onduidelijke gegevens of materiaal blijft voor risico van de cliënt.

2.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Rob-Ontwerpt staan of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Rob-Ontwerpt in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

2.3 De cliënt en Rob-Ontwerpt verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie.

2.4 Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en schriftelijk door de cliënt bekend worden gemaakt aan Rob-Ontwerpt. Als dit mondeling gebeurt is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de cliënt.

2.5 Gebruik van diensten/producten van derden met betrekking tot de opdracht zijn voor rekening en risico van de cliënt. Rob-Ontwerpt kan als tussenpersoon optreden; hier staat een afgesproken vergoeding tegen-over. Wanneer betaling aan derden via Rob-Ontwerpt verloopt is zij gerechtigd van de cliënt een voorschot op de kosten te verlangen.

2.6 Zowel Rob-Ontwerpt als de cliënt dienen elkaar in gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren, voordat wordt overgegaan op openbaar-making en/of verveelvoudiging.

2.7 De tussen cliënt en Rob-Ontwerpt overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet als definitieve termijnen aan te merken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst kan de overeengekomen levertijd overschreden worden.

Artikel 3 - Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht

3.1 Alle intellectuele eigendommen van de door Rob-Ontwerpt ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij Rob-Ontwerpt berusten, indien anders overeengekomen.

3.2 Rob-Ontwerpt garandeert dat het geleverde door Rob-Ontwerpt is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen. De cliënt verklaart geen inbreuk te maken op het auteurs-recht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart Rob-Ontwerpt van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan, tenzij anders overeengekomen.

3.3 Rob-Ontwerpt is niet verplicht tot het doen van onderzoek naar het bestaan van relevante rechten met betrekking tot de opdracht/ cliënt.

3.4 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Rob-Ontwerpt te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de cliënt niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Rob-Ontwerpt openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij naders overeengekomen

Artikel 4 - Gebruik en licentie

4.1 In de opdrachtovereenkomst wordt vastgelegd waar het ontwerp voor zal worden gebruikt. Wanneer de cliënt het gebruik wil uitbreiden gebeurt dit in overleg met Rob-Ontwerpt, tenzij anders overeengekomen. Deze licentie geldt zolang de cliënt voldoet aan de financiële verplichtingen die hieraan verbonden zijn. Gebruik door derden is alleen met schriftelijke toestemming van Rob-Ontwerpt toegestaan, tenzij anders overeengekomen.

4.2 De cliënt mag zonder schriftelijke toestemming van Rob-Ontwerpt geen veranderingen aanbrengen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, tenzij anders overeengekomen. Rob-Ontwerpt dient als eerste in staat te worden gesteld een door de cliënt gewenste wijziging uit te voeren.

4.3 In principe heeft Rob-Ontwerpt de vrijheid alle ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit.

4.4 De cliënt zal Rob-Ontwerpt kosteloos 5 à 10 exemplaren van verveelvuldigde ontwerpen verstrekken, zodra publicatie heeft plaatsgevonden. Bij waardevolle stukken of kleinere oplagen zal dit een geringer aantal zijn, nader overeen te komen met cliënt.

Artikel 5 - Honorarium

5.1 Naast het overeengekomen honorarium worden ook de in het kader van de opdracht gemaakte kosten in rekening gebracht, zoals reis-, administratie- en transportkosten en kosten van derden. Prijsopgaven en prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Rob-Ontwerpt gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

5.3 Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Rob-Ontwerpt kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 5.2, is cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Rob-Ontwerpt genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.

5.4 Wanneer Rob-Ontwerpt meer of andere werkzaamheden moet verrichten als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of materialen in de opdracht, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht. Wijzigingen van de opdracht die leiden tot minder kosten/ werkzaamheden geven aanleiding tot een reële verlaging van het eerder tussen cliënt en Rob-Ontwerpt overeengekomen bedrag.

Artikel 6 - Betaling en afname

6.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van specifieke condities zal cliënt binnen tien (10) dagen na factuurdatum betalen. Indien na het verstrijken van deze termijn door Rob-Ontwerpt nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het gefactureerde bedrag. Alle door Rob-Ontwerpt gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro exclusief BTW.

6.2 Rob-Ontwerpt heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.3 Wanneer de cliënt betalingsverplichtingen aan Rob-Ontwerpt niet nakomt heeft Rob-Ontwerpt het recht alle met betrekking tot de overeenkomst overgedragen rechten en leveringen op te schorten tot het moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan. De cliënt mag tot dat moment de ontwerpen niet gebruiken. Rob-Ontwerpt mag voldoende zekerheid voor de betaling verlangen en is gerechtigd de opdracht te staken wanneer deze zekerheid niet kan worden gegeven.

6.3.1 Alle leveringen voortvloeiende uit de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht vinden plaats voor de ontbindende voorwaarde van betaling.

Artikel 7 - Herroepen en beëindigen van de opdracht

7.1 Wanneer de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk door verzuim of overmacht van de cliënt wordt vertraagd of geannuleerd door de cliënt, dient de cliënt het volledige overeengekomen bedrag alsmede de reeds gemaakte kosten te betalen, onverminderd het recht van Rob-Ontwerpt verdere kosten of schade vergoeding te vorderen.

7.2 Wanneer enige verplichtingen niet, geheel niet of niet tijdig nagekomen worden door de cliënt, bij faillissement of opschorting van betaling en bij liquidatie van de cliënt, is de cliënt toerekenbaar in verzuim. In deze gevallen heeft Rob-Ontwerpt het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomsten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

7.3 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de cliënt dient de cliënt alle in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden. Alles onverminderd het recht van Rob-Ontwerpt op vergoeding wegens winstderving en uit annulering voortvloeiende kosten en/of schade.

7.4 Ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid van Rob-Ontwerpt ontslaat haar van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De cliënt kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade. Rob-Ontwerpt zal ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de cliënt; de cliënt heeft na ontvangst van deze melding gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

7.5 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Rob-Ontwerpt ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Rob-Ontwerpt vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 Rob-Ontwerpt bewaart, gebuikt, bewerkt en verwerkt zaken die haar zijn toevertrouwd door de cliënt met dezelfde zorg als wanneer het om haar eigen zaken gaat. Indien de cliënt dit risico verzekerd wil zien, dient hij daarvoor zelf zorg te dragen.

8.2 Bij beschadiging of tenietgaan van door Rob-Ontwerpt aan de cliënt beschikbaar gestelde zaken als genoemd in artikel 2.6, wordt de schade in rekening gebracht.

8.3 Rob-Ontwerpt is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst van het ontwerp, wanneer de cliënt een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. Rob-Ontwerpt is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door derden of voor fouten als gevolg van onduidelijke of onjuiste gegevens verstrekt door de cliënt.

8.4 Indien de cliënt aan Rob-Ontwerpt materialen heeft verstrekt benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst, vrijwaart de cliënt Rob-Ontwerpt van aanspraken van derden m.b.t. eventuele op deze materialen rustende auteursrechten.

8.5 Voor zover Rob-Ontwerpt verplicht zou zijn tot vergoeding van enige schade op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft, verminderd met de door Rob-Ontwerpt gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.

8.6 Cliënt vrijwaart Rob-Ontwerpt van aansprakelijkheid voor en de gevolgen van aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door Rob-Ontwerpt aan cliënt geleverde diensten. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Artikel 9 - Inspectie en klachten

9.1 Cliënt is verplicht de door Rob-Ontwerpt geleverde opmaak-, druk-, of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze binnen 8 dagen na ontvangst gecorrigeerd of goedgekeurd aan Rob-Ontwerpt retour te zenden. Bij gebreke van (tijdige)retourzending, wordt cliënt geacht met de proeven akkoord te zijn.

9.2 Cliënt is verplicht de diensten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming nauwkeurig te (doen)inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de diensten schriftelijk aan Rob-Ontwerpt worden gemeld. Klachten geven de cliënt nimmer enig recht betaling van de overeen-gekomen prijs of bijkomende kosten, geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten of in licentie te verstrekken. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na levering van de diensten schriftelijk aan Rob-Ontwerpt worden gemeld.

9.2.1 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan cliënt geen rechten ontlenen. Rob-Ontwerpt is, nadat een klacht gegrond is bevonden, steeds gerechtigd de betreffende dienst te vervangen.

Artikel 10 - Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

10.1 Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 11 - Overige bepalingen

11.1 Algemene en bijzondere voorwaarden van de cliënt zijn alleen bindend wanneer zij niet in strijd zijn met de voorwaarden van Rob-Ontwerpt en Rob-Ontwerpt deze voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

11.2 Op deze voorwaarden, de overeenkomst die Rob-Ontwerpt sluit met de cliënt, de totstandkoming daarvan en voorts gebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 - Toevoeging Algemene Bepalingen

12.1 Duur van de overeenkomst: Alle overeenkomsten tussen Rob-Ontwerpt en cliënt worden aangegaan voor een jaar, welke automatisch verlengd worden aan het einde van dat jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en benadrukt.

12.1.1 Tot stand koming / Bestelling: Client tekent in beginsel een contract waarin waarin zij verklaart dat alle producten die achteraf worden besteld in rekening gebracht zullen worden door Rob-Ontwerpt. Bestellingen mogen tot stand komen indien cliënt een telefonische opdracht of opdracht via internet geeft en zich daarbij identificeert door middel van een door de Rob-Ontwerpt verstrekt wachtwoord.

12.2 Rechtspersonen: Indien de cliënt uit hoofde van een bedrijf, stichting of vereniging handelt, zal cliënt te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen in geval mocht blijken dat cliënt ten tijde van opdrachtgeving aan Rob-Ontwerpt niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst is aangegaan, of als de rechtspersoon voor wie getekend is afziet van haar verplichtingen te betalen. Tevens heeft Rob-Ontwerpt het recht om kosten die door derden aan de Rob-Ontwerpt zijn opgelegd, door te berekenen aan de cliënt indien deze het gevolg zijn van onbevoegd handelen van cliënt uit naam van de voorgehouden rechtspersoon bij Rob-Ontwerpt.

Artikel 12.3 Opzegging:

12.3.1 Opzegging van overeenkomsten dienen 1 maand voor beëindiging van de contractperiode te geschieden. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Indien cliënt te laat is met opzeggen zal deze gehouden worden aan automatische verlenging van het contract met één maand. Opzegging zal bovendien nimmer leiden tot restitutie van hetgeen reeds gefactureerd is. Cliënt gaat er mee akkoord dat ook binnen de eerste 7 dagen van het contracttermijn geen aanspraak gemaakt kan worden op de wettelijke 7 dagen ontbindingstijd, mede omdat Rob-Ontwerpt binnen deze 7 dagen begint met nakoming van de overeenkomst.

12.3.2 Wanneer na opzegging en het verstrijken van de looptijd van het contract mocht blijken dat cliënt verzuimd heeft voor een tijdige verhuizing van domeinnamen zorg te dragen, zullen deze met een jaar worden verlengd en gefactureerd.

12.3.3 Ten tijde van opzegging zal er een eindafrekening plaatsvinden van de producten die slechts gedeeltelijk zijn gefactureerd, welke gedurende het contractsjaar zijn afgenomen en derhalve in rekening zijn gebracht tot de maand-type waarin cliënt in beginsel klant geworden is. Hierbij geld dat voor alle producten van Rob-Ontwerpt een minimale looptijd van 1 tot 2 jaar geldt.

12.3.4 Opzeggingen zullen door Rob-Ontwerpt slechts in behandeling worden genomen indien cliënt geen vorderingen meer heeft open staan bij Rob-Ontwerpt. Indien cliënt verzuimd om openstaande vorderingen te betalen zullen de afgenomen producten worden verlengd met een jaar.

Artikel 12.4 Betalingsverzuim:

12.4.1 Indien cliënt na herhaaldelijke verzoeken nog steeds niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal het hosting account door Rob-Ontwerpt worden beëindigd. De domeinnamen van cliënt zullen technisch worden opgeheven en direct daarna geregistreerd worden op onze naam (Rob-Ontwerpt heeft het recht de domeinnamen op te heffen indien cliënt in verzuim blijft). Indien cliënt weer gebruik wenst te maken van de domeinnamen dient cliënt de facturen te betalen met daarbij 15% heraansluitingskosten over de openstaande bedragen tot het moment van afsluiting met een minimum van € 25,-. Pas na betaling zal Rob-Ontwerpt overgaan tot overdracht van de domeinnamen op naam van de cliënt.

Artikel 13 - Ingeval de wederpartij:

1. failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
3. enige uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,
4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

Heeft Rob-Ontwerpt door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij de dienstverlening op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Rob-Ontwerpt verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd Rob-Ontwerpt haar recht op schadevergoeding van kosten, schaden en rente.

Artikel 14 - Algemene bepalingen voor domeinnamen

14.1 Rob-Ontwerpt is teken- en handelsbevoegd uit naam van cliënt domeinnamen aan te vragen, over te dragen, op te heffen en domeinnaam gegevens te wijzigen, indien cliënt daartoe opdracht heeft gegeven. Opdrachten kunnen in dit artikel ook tot standkomen d.m.v. wachtwoord indentificatie via internet.

14.2 Indien het domilicilie adres van Rob-Ontwerpt wordt gebruikt ten behoeve van contact gegevens in de whoisdatabases, zal cliënt als eindgebruiker van de domeinnaam bij wegverhuizing het domilicilie laten wijzigen, zodat Rob-Ontwerpt niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende domeinnaam.

14.3 Cliënt vrijwaart Rob-Ontwerpt van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd of niet juist registreren van domeinnamen. Cliënt dient zelf te controleren of na bestelling de gewenste diensten of producten naar wens zijn geleverd door Rob-Ontwerpt.